METSÄENERGIA-OSAHANKKEET

Osahanke A: Biodieselin valmistus puusta ja turpeesta

Johtaja: Professori Paavo Pelkonen

Asiantuntijat: Teemu Vilppo, Aki Villa ja Erik Kaipiainen

Osahankkeessa tarkastellaan puubiomassan kasvatusta ja käsittelyä pelleteiksi ja termistä kaasutusta biodieselin raaka-aineeksi. Osahankkeeseen liittyy Mekrijärven tutkimuaseman laitteistojen ja tutkimusinfrastrukstuurin täydentäminen koepellettitehtaalla ja termisen kaasutuksen yksiköllä.  

Osahanke B: Metsäbiomateriaalien tuotanto ja tuotannon ympäristövaikutusten hallinta

Professori Seppo Kellomäki

Asiantuntijat: Antti Kilpeläinen, Harri Strandman

Lyhyt esittely: Hankkeessa tarkastellaa metsäenergian ja ainespuun tuotannon integroivaa metsänhoitoa ja sen vaikutuksia metsäekosysteemin hiilinielu- ja hiililähdedynamiikkaan. Tämän perusteella metsäenergian tuotantoon tehdään elinkaariarviointityökalua, jolla voidaan tarkastella eri metsänhoitoketjujen vaikutuksia metsäenergian korjuussa ja kuljetuksessa syntyneisiin päästöihin suhteessa metsien kykyyn sitoa hiiltä.

 

Osahanke C: Metsäbiomateriaalien hankinnan teknologia ja talous

Johtaja: Tutkija Karri Pasanen

Asiantuntijat: Karri Pasanen, Johanna Routa

Lyhyt esittely: Palvelutuotteen kehittäminen biomassalaitosten raaka-aineen hankintaa varten sekä laitosten huoltovarmuuden arviointi. Selvitys metsäbiomassan hankintaketjun toimijoista kohdealueella, käytössä olevista metsäbiomassan hankintaratkaisuista ja korjuuteknologiasta sekä selvityksen raportointi. Metsäenergian hankintaketjujen toimintaympäristön prosessikuvaukset.Laskelma kuitu- ja energiapuun tuotantovaihtoehdoista.

 

Osahanke D: Metsäbiomateriaalien raaka-aineominaisuudet ja mittaus

Johtaja: Professori Erkki Verkasalo

Asiantuntijat: Jari Lindblad, Katja Hakkarainen, Katri Luostarinen

Lyhyt esittely: Osatehtävässä D1 Pienkokopuun ja -rangan ja kuitupuun kuivumismallit palsta- kasoissa ja metsävarastoissa/terminaaleissa on tehty kuitupuun kuivumismallit  aines- ja energiapuun mittausohjeita varten.  Osatehtävässä D2 laaditaan latvusmassan ja kantojen kertymien ennustamisen menetelmä leimikoiden perustietojen ja hakkuukoneiden mittalaitteilla kerättävien tietojen perusteella. Osatehtävässä D3 tuotetaan tietoa lyhytkiertoviljellyn energiapuupilkkeen ja -hakkeen raaka-aineominaisuuksista. Osatehtävässä D4 Selvitetään kuinka hyvin kannettavalla kosteusmittarilla voi selvittää maastossa energiapuun kosteutta. 

Osahanke E : Materiaalien tuotannon liiketoimintamallit ja kaupallistaminen

Johtaja: yliassistentti Jukka Matero

Asiantuntijat: Tanja Ihalainen ja Seppo Rouvinen

Lyhyt esittely : Hankkeessa tehdään koko arvoketjun käsittävä yksityiskohtainen laskentamalli CHP-laitoksen ja pellettitehtaan tuotannosta ja kustannuksista niin että erilaisten tuotantovaihtoehtojen tarkastelu voidaan tehdä mahdollisimman perusteellisesti. Hankkee toisessa osassa selvitetään kuluttajien preferenssejä ja maksuhalukkuutta bioenergialla tuotetun energian suhteen sekä sähkön että lämmön tuotannossa.

 

Takaisin Metsäenergian etusivulle